ليست مشتريان
شرکت مهندسي مشاور عصر جديد داده ه
ا

 

وزارت كشور

وزارت دادگستري

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشور

سازمان فناوري اطلاعات ايران

سازمان توسعه برق ايران

گمرك جمهوري اسلامي ايران

ساير گمركات كشور

وزارت امور اقتصادي و دارايي

وزارت دفاع (ايز ايران)

ستاد كل نيروهاي مصلح (ايز ايران)

تعاوني اعتبار کارکنان ايران خودرو

شركت مديريت توليد برق كرمان

شرکت آب منطقه اي قم

استانداري سمنان

استانداري تهران

فرمانداري های استان تهران

سازمان صنايع هوايي